Home » Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku

 • ADRESA: Trg Sv. Barbare 1
 • TEL: 330-867
 • FAX: 330-873
 • e-mail: mile.opacic.ri@gmail.com

ČLANOVI VIJEĆA

 1. MILE OPAČIĆ, predsjednik
 2. GORAN TATALOVIĆ, ing. el., zamjenik predsjednika
 3. JOVICA RADMANOVIĆ, dipl. ing. el.
 4. ĐURO BUDISAVLJEVIĆ
 5. JELENA JELIĆ PUHALO, mag. paed.
 6. GORAN MARAVIĆ
 7. MILAN ERAKOVIĆ, mag. iur.
 8. STEVAN POPOVIĆ, dipl. iur.
 9. MLADEN VULETA, ing. stroj.
 10. MILAN POPADIĆ, prof.
 11. GOJKO LAKIĆ, dipl. oec.
 12. RADMILA IVANČEVIĆ
 13. VASO OGRIZOVIĆ
 14. NEVEN REKIĆ, mag. ing. mech.
 15. NADA GOJKOVIĆ

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Rijeke je institucija srpske zajednice u Rijeci osnovana s ciljem njegovanja i očuvanja njihovog nacionalnog, vjerskog, kulturnog i jezičnog identiteta, ali i zaštite ljudskih i manjinskih prava u skladu sa postojećom zakonskom regulativom Republike Hrvatske te međunarodnim dokumentima i konvencijama koje je Hrvatska ratificirala i time usvojila kao svoje standarde i dio unutarnjeg pravnog poretka. Posebno se to odnosi na Okvirnu konvenciju Vijeća Evrope  za zaštitu nacionalnih manjina, Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima te Konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama sa dodatnim protokolima. Vijeće veliku pažnju posvećuje aktivnostima s područja interetničke komunikacije, i ne samo sa drugim manjinskim zajednicama u Rijeci i Republici Hrvatskoj već i prekograničnoj suradnji te suradnji sa međunarodnim institucijama koje promoviraju multietničnost i multikulturalnost te demokratizaciju i izgradnju civilnog društva u jugoistočnoj Evropi.

Vijeće je član Srpskog narodnog vijeća, krovne institucije srpske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina RH.

Više informacija o Vijeću srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku možete pronaći na adresi: www.vsnm-ri.org.

Na vrh