Home » Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku

 • ADRESA: Trg Sv. Barbare 1
 • TEL: 330-867
 • FAX: 330-873
 • e-mail: j_radmanovic@yahoo.com

Predsjednik: Jovica Radmanović

Zamjenik: Nikola Diklić

Članovi:

 • Mile Opačić
 • Milan Popadić
 • Anđa Jotanović
 • Milan Eraković
 • Mira Đaković
 • Milan Dujaković
 • Vesna Blanuša
 • Nada Gojković
 • Smilja Milić
 • Đuro Budisavljević
 • Boško Orlić
 • Jela Todorović

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Rijeke je institucija srpske zajednice u Rijeci osnovana s ciljem njegovanja i očuvanja njihovog nacionalnog, vjerskog, kulturnog i jezičnog identiteta, ali i zaštite ljudskih i manjinskih prava u skladu sa postojećom zakonskom regulativom Republike Hrvatske te međunarodnim dokumentima i konvencijama koje je Hrvatska ratificirala i time usvojila kao svoje standarde i dio unutarnjeg pravnog poretka. Posebno se to odnosi na Okvirnu konvenciju Vijeća Evrope  za zaštitu nacionalnih manjina, Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima te Konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama sa dodatnim protokolima. Vijeće veliku pažnju posvećuje aktivnostima s područja interetničke komunikacije, i ne samo sa drugim manjinskim zajednicama u Rijeci i Republici Hrvatskoj već i prekograničnoj suradnji te suradnji sa međunarodnim institucijama koje promoviraju multietničnost i multikulturalnost te demokratizaciju i izgradnju civilnog društva u jugoistočnoj Evropi.

Vijeće je član Srpskog narodnog vijeća, krovne institucije srpske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina RH.

Više informacija o Vijeću srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku možete pronaći na adresi: www.vsnm-ri.org.

Na vrh Skip to content