Home » Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku

 • ADRESA: Trg Sv. Barbare 1
 • TEL: 330-867
 • FAX: 330-873
 • e-mail: mile.opacic.ri@gmail.com

ČLANOVI VIJEĆA

 1. MILE OPAČIĆ, predsjednik
 2. BOŠKO ORLIĆ, zamjenik predsjednika
 3. VESNA BLANUŠA
 4. MILAN ERAKOVIĆ
 5. JOVICA RADMANOVIĆ
 6. BRANKO VRCELJ
 7. ĐURO BUDISAVLJEVIĆ
 8. DRAGIŠA LAPTOŠEVIĆ
 9. NADA GOJKOVIĆ
 10. VASO OGRIZOVIĆ
 11. MILAN POPADIĆ
 12. ANĐA JOTANOVIĆ
 13. STEVAN POPOVIĆ
 14. DRAGAN ČENIĆ
 15. MILAN DUJAKOVIĆ

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Rijeke je institucija srpske zajednice u Rijeci osnovana s ciljem njegovanja i očuvanja njihovog nacionalnog, vjerskog, kulturnog i jezičnog identiteta, ali i zaštite ljudskih i manjinskih prava u skladu sa postojećom zakonskom regulativom Republike Hrvatske te međunarodnim dokumentima i konvencijama koje je Hrvatska ratificirala i time usvojila kao svoje standarde i dio unutarnjeg pravnog poretka. Posebno se to odnosi na Okvirnu konvenciju Vijeća Evrope  za zaštitu nacionalnih manjina, Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima te Konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama sa dodatnim protokolima. Vijeće veliku pažnju posvećuje aktivnostima s područja interetničke komunikacije, i ne samo sa drugim manjinskim zajednicama u Rijeci i Republici Hrvatskoj već i prekograničnoj suradnji te suradnji sa međunarodnim institucijama koje promoviraju multietničnost i multikulturalnost te demokratizaciju i izgradnju civilnog društva u jugoistočnoj Evropi.

Vijeće je član Srpskog narodnog vijeća, krovne institucije srpske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina RH.

Više informacija o Vijeću srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku možete pronaći na adresi: www.vsnm-ri.org.

Na vrh Skip to content